دليل

نفس کشيدن دليل بر زنده بودن نيست.....!

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خنديدن دليل بر شاد بودن نيست...........!

 

اشک ريختن دليل بر غمگين بودن نيست.!

 

سکوت کردن دليل بر رضايت نيست.....!

 

نگفتن دليلی بر نبودن نيست...............!

 

شکست دليلی بر اتمام نيست..............!

 

نااميدی دليلی بر خودکشی نيست.........!

 

زنده بودن دليلی بر اميد نيست...........!

 

گفتن دوستت دارم دليلی بر عشق نيست.!

 

ابراز عشق دليلی بر ديوانگی نيست.....! 

 

 

و به راستی هيچ چيز دليلی ندارد پس بدنبال دليل ان نباشيد تا در ارامش

 زندگی کنيد...!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید